Üye Girişi

Üye Girişi

Yeni Parti Tüzüğü'nden Bir Kesit

19 Tem 2017

Yeni Parti'ye dair çok yazıp çizdim. Bu sonuncusu belki en çok okunanı olacak, zira iletişimciyim ya, bir çakallık yapıp başlığı gerçekten tüzüğün bir kısmını ele geçirmişim gibi attım. Başlığa kanıp gelenden özür dilerim, öyle bir şey yok. Paylaşacağım yalnızca bir hayal. "Parti programında şöyle bir bölüm olsaydı..." dediğim, çok önemsediğim bir mesele var: Türk Dünyası. Aşağıdaki satırlar, olası bir parti tüzüğü yahut programında yer almasını çok arzu ettiğim fikirleri, değinmeleri içeriyor. Acaba siz de bu hassasiyeti paylacaşak mısınız? 

***

Bölüm: Değerler, İlkeler ve Amaçlar

Kısım: Türk Dünyası

...Parti, Türkiye Cumhuriyeti dışında yaşayan soydaşlarımızın tarihi, geleneksel, mevcut ve geçici yurtlarını "Türk Dünyası"nın bir parçası sayar. Bu açıdan, Orta Asya'nın bağımsız Türk Cumhuriyetleri, Rusya, Ukrayna, Moldova, Çin gibi ülkelerdeki muhtar cumhuriyetler, yine Rusya, İran gibi ülkelerdeki statüsü tanınmamış tarihi Türk yurtları ve bugün Türklerle meskun olan bölgeler, Almanya başta olmak üzere Avrupa ve diğer ülkelerde birkaç nesildir yaşayan diaspora Türklüğünün mukim bulunduğu bölgeler ile, mülteci durumundaki Türk soyluların geçici olarak yaşadıkları ülkeler hep birlikte "Türk Dünyası"nı teşkil eder. Parti, Türkiye siyasetindeki vizyonunu, Türkiye'nin Türk Dünyası içinde bağımsız bir cumhuriyet olarak konumlanmış, onun önemli ve tarihsel misyonlarla donanmış bir parçası olduğunu kabul eden bir anlayışla şekillendirir. 

Türk Dünyası Türkiye'nin emperyal bir projesi değil, bugün Türkiye'de konuşulan dil ve yaşanan kültürün kökleri ve soydaş dalları ile, siyasetüstü bir düzlemde, farklı statülerdeki bileşenlerin doğal olarak oluşturduğu bir sosyal fenomendir. Parti, Türk Dünyası politikaları üretirken yayılmacı bir Türkiye'nin kendine has çıkarlarını gözeten bir üslupla değil, hem muhtar ülkelerin bağlı bulundukları ülke nezdinde içişlerine karışma anlamına gelmeyecek, hem de yerel Türk Dünyası mensuplarının temsilci ve kaygılarının ajandasıyla uyumlu bir anlayışla hareket eder. Parti'nin temel amacı bu geniş ve heterojen dünyada, Parti'nin temel değer ve ilkeleriyle uyumlu, çağdaş, laik, demokratik, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygılı siyasal muhatapların işbirliğine davet edilerek "tabiî ve fıtrî bir ekzistans" olarak teşekkül etmiş Türk Dünyası'nın etken, şuurlu politikalarla kendisini kurumsal bir mahiyete kavuşturabilmesidir. 

Parti bu amaçla; zorunlu görev, organ ve makamlarına ek olarak bir Türk Dünyası komisyonu kurulmasını ve özerk bir şekilde çalışacak bu komisyonun coğrafi yahut siyasi zaruretlerden ötürü farklılık arz eden topluluk ya da bölgelere has çalışmalar yapacak alt komisyonlar oluşturmasını tüzüğünde uygun görmüştür. 

A. Orta Asya'nın Bağımsız Türk Cumhuriyetleri

Orta Asya'nın Bağımsız Türk Cumhuriyetleri, müstakil birer devlet olarak kendi yasama, yürütme ve yargı organlarını yaratmış, Birleşmiş Milletler'in eşit ve saygın üyeleridirler. Parti, Türk Siyaseti'ndeki etkinliğini ve bu siyasetin yaratacağı iktidar imkanlarının uluslararası platformdaki manevra kabiliyetini, bu bağımsız cumhuriyetlerle eşit, saygın ve kardeş ülkeler anlayışından taviz vermeden, tarafların çıkarına olacak siyasi, ekonomik, kültürel anlaşmalar yapmak ve faaliyetler yürütmek için kullanır. Ayrıca Parti, Türkiye'nin uluslararası alandaki oylamalardan doğan yetki ve görevleri ile yumuşak güç kullanımını, bu ülkelerle cephe oluşturacak bir usulde gerçekleştirmesi gerektiğini savunur. Aynı biçimde, üçüncü ülkeler nezdindeki diplomatik faaliyetlerin, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin Rusya'ya mecburiyetlerini azaltıcı, bağımsızlıklarını pekiştirici sonuçlar yaratacak şekilde planlanması gerektiğini beyan eder. 

B. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Parti, Kuzey Kıbrıs'la ilgili, "Kıbrıs Sorunu"nun 1974 ve 1983 tarihlerinde çözüldüğü gerçeği temel dayanak noktası olacak şekilde politikalar üretir. Türk Dünyası'nın en genç bağımsız üyesinin uluslararası toplum tarafından tanınmaması, Parti'nin dış politika vizyonunun öncelikli çalışma alanını teşkil eder. Kuzey Kıbrıs'ın Türk vatandaşlarının arzularına uygun, özgür ve müreffeh bir ülke olarak varlığına devam etmesi için Türkiye siyasetinde kendi sorumluluğunu yerine getirmeyi vaat eder, ilkesel olarak sorunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tesisinin çözdüğünü kabul etse de, KKTC'nin tanınması için Kıbrıs Türklüğü'nün çıkarları doğrultusunda uluslararası müzakerelere katılmayı prensip olarak reddetmez. 

C. Muhtar Cumhuriyetler

Tataristan başta olmak üzere, bir başka bağımsız ülkenin içişlerinde bağımsız parçası olarak varlığını devam ettiren Türk bölgelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin sözkonusu egemen ülke ile ilişkilerinin bu muhtar cumhuriyetlerin siyasi, ekonomik ve kültürel güçlenmesi ve refahı lehine kullanılması gerekliliği, Parti'nin Türk Dünyası vizyonunun temel bir argümanıdır. Bu ülkelerdeki asimilasyon tehlikesine karşı Parti, öz-yönetim ve yerel otonominin güçlendirilmesi için bu ülkeler nezdinde Türkiye'nin kozlarının kullanılması gerektiğini savunur.

D. Statüsü tanınmamış Türk bölgeleri

Rusya, Çin, İran ve diğer ülkelerin sınırlarında içinde kalan, resmi bir statüsü olmayan geleneksel, tarihi ve modern Türk yerleşim bölgeleri mevcuttur. Parti'nin önceliği, bu bölgelerde yaşayan Türklerin, BM deklarasyon ve kararlarıyla uyumlu bir şekilde vazgeçilmez haklarından bir an evvel yararlanmaya başlamalarıdır. Bu Türklerin dillerinin tanınması ve siyasi temsilde yer almalarının sağlanması, Parti için pazarlık konusu edilmeyecek hassasiyette, temel amaçlar arasında yer alır. 

Bu bölgelerde yaşayan Türklerin terörizm ve radikalleşme tehlikesinden uzak tutulması ve meselelerin Türk Dünyası için imaj, prestij ve siyaset açısından en az kayıp, en fazla kazanımla sonuçlanması adına Parti, barışçıl mücadele yollarını benimser ve ancak bu yolları benimseyerek mücadele edenlerle işbirliği geliştireceğini taahhüt eder. Bu bölgelerde yaşayan Türklerin, Kırım Tatarlarının Dünya Kırım Tatar Kongresi ve Doğu Türkistanlıların Dünya Uygur Kongresi rol model teşkil edecek biçimde kendi öz-yönetim organlarını oluşturması gerekliliği, Parti tarafından en etkin çözüm aracı olarak kabul edilmiştir. Teşekkül edecek söz konusu yapılar, uluslararası federasyonlar oluşturarak statüsü tanınmamış bölgelerde yaşayan Türklerin, Türk Dünyası'nın tamamıyla uyumlu, uluslararası arenada etkinliği artmış ve Türkler arasında olabilecek iç çelişki ve çatışmaları engelleyen büyük, ulusötesi kurumlar yaratabilirler. 

E. Kriz bölgeleri

Esasen yukarıdaki sınıflardan birine denk düşseler de, Türk Dünyası'nın belli bölgeleri bugün siyasi, askeri ya da ekonomik sorunlar nedeniyle kriz bölgeleridir. Bu bölgelerin başında, Rusya tarafından hukuksuz işgal edilen Kırım, Kürtler lehine demografik temizlik ve akınların onlarca yıldır adresi olmuş, can çekişmekte olan Irak Türkmen Bölgesi ve Suriye İç Savaşı'ndan en fazla zarar görmüş Suriye Türkmen Bölgesi gelir. Parti, statüsü tanınmamış Türk bölgeleri için öngördüğü vizyonu bu bölgeler için de öngörmekle birlikte, bu bölgelerin öncelikli olduğunu kabul, Kırım'ın işgalinin, Kerkük'teki Kürt referandumunun ve Suriye'deki kantonlaşmada Türkmenler aleyhine oluşacak herhangi bir yapının asla tanınmayacağını beyan eder. 

F. Diaspora Türklüğü

Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde Türk soylular yaşamaktadır. Parti, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da kökenlileri değil, Türk Dünyası'nın herhangi bir yerinden olup, iltica, misafir işçi ya da diğer göç nedenleri ile diaspora teşkil etmiş bütün Türk gruplarını Türk Dünyası'nın bir parçası olarak görür. Diaspora Türklüğünü, Türk Dünyası'nın bu ülkeler nezdinde uyumlu, saygın ve etkin temsilcileri olarak gören Parti, etkin ve farklı Türk gruplarının işbirliğinin yaratacağı çarpan etkisine dayanan, küresel bir diaspora faaliyeti için mutlaka bir uluslararası kurum oluşturulması gerektiğini savunur. Diaspora Türklüğünün radikalleşme, marjinalleşme, hedef alınma tehlikelerinden uzak, muteber ve bütün Türk Dünyası ülke ve vatandaşlarına katkı yapan bir yumuşak güce dönüşmesi gerekliliği, Parti'nin Türk Dünyası vizyonunun temellerindendir. 

***

Böyleyken böyle. Bir hayalime tanıklık ettiniz. Evde "Turan"cı anne-babadan "zehri" aldıktan sonra, ilkokul kitaplarımın arkasında görüp sevindiğim, manşet görselindeki Türk Dünyası haritasını izleyip hayaller kurduğum yıllardan bugüne uzanan bir şey bu. Yeni Parti'yi, bu hayalimi paylaşanların kuracağını biliyorum. Umalım ki hayallerimiz gerçek olur demeyeceğim, Yeni Parti'nin güzelliği, onu hayalleri ve değerleri için elini taşın altına sokmayı kabul edenlerin kuracağı gerçeğinde yatıyor. Tabii, biz kendi elimizle hayallerimizi boğmazsak.


M. Bahadırhan Dinçaslan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
mbdincaslan.com | © 2021 Tüm Hakları Saklıdır

  • Mevcut yorum yok.

Who's Online

651 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Latest Park Blogs